Słowniczek

PICTUREHEADER (1)

Nie da się zaprzeczyć, że handel na rynku Forex niesie za sobą wiele pozytywów, jednak to nie oznacza, że wszystkie kwestie są w pełni zrozumiałe dla tych, którzy po raz pierwszy wchodzą na rynek Forex.


Wielu początkujących traderów prawdopodobnie zderzy się z ogromem przytłaczających terminów i pojęć. Na szczęście mamy sposób, aby pomóc Ci je szybko opanować. Poniżej znajduje się kompletny słowniczek pojęć na rynku Forex, który zawiera kluczowe definicje, napisane w najprostszy możliwy sposób.


  /  A  /  B  /  C  /  D  /  E  F  /  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  /  S  /   T  U  V  W  X  Y  Z  /

A

Arbitraż
Praktyka polegająca na wykorzystywaniu cen wyrównawczych na różnych rynkach poprzez zakup lub sprzedaż waluty oraz jednocześnie zajmowanie równych lub przeciwstawnych pozycji na powiązanym rynku w celu zarabiania na małych różnicach cenowych.
Ask
„Ask" (lub „cena ask") to pojęcie używane do określenia ceny, po której inwestor decyduje się na zakup danej waluty.
Aktywa
Słowo „aktywa" odnosi się do zasobów majątkowych, takich jak waluta czy para walutowa.
Analiza fundamentalna
Proces określania wpływu kluczowych wydarzeń politycznych i gospodarczych (stopy bezrobocia, zapowiedzi stóp procentowych itp.) na rynek Forex. Traderzy przeprowadzają taką analizę jako środek do przewidywania przyszłego kierunku rynku w odniesieniu do ich portfeli inwestycyjnych.
Analiza techniczna
Inwestorzy wykorzystują analizę techniczną jako środek do prognozowania przyszłych zmian cen na rynku Forex. Dzieje się to poprzez dokładne badanie bieżących i wcześniejszych danych rynkowych za pomocą wskaźników handlowych, wykresów i innych powiązanych narzędzi.
Aprecjacja waluty
Kiedy wartość waluty rośnie w stosunku do innej, zwykle określa się to jako „aprecjację waluty”.
———

B

Bid
„Bid" (lub „cena oferowana") to pojęcie określające cenę, po której handlowiec jest w stanie sprzedać daną walutę.
Broker ECN
Określenie na odrębny typ brokera. Broker ECN korzysta z elektronicznej sieci komunikacji (ECN), aby zapewnić klientom dostęp do dostawców płynności.
———

C

Carry Trade
Strategia carry trade ma miejsce, gdy inwestor pozyskuje finansowanie o niskiej stopie oprocentowania w celu zakupu aktywów, które potencjalnie mogą wygenerować wyższe stopy oprocentowania.
———

D

Day Trade
Transakcja na rynku Forex, która jest otwierana i zamykana tego samego dnia.
Drawdown
Kiedy cena waluty spada, różnica między szczytem a dołkiem jest określana jako „drawdown”, czyli obsunięcie kapitału.
Dźwignia

Dźwignia to usługa oferowana przez brokerów forex, która pozwala handlowcowi zmaksymalizować jego siłę nabywczą. Daje przedsiębiorcy możliwość zdeponowania niewielkiej ilości kapitału, a jednocześnie handlu walutą w dużych ilościach. Dźwignia jest wyrażona wskaźnikiem; na przykład dźwignia 1:100 zwiększa siłę nabywczą handlowca 100 razy.

———

E

Egzekucja
To określenie odnosi się do sytuacji, w której transakcja jest aktywowana, a następnie zakończona.
Ekspozycja
„Ekspozycja” to słowo używane w odniesieniu do kwoty zainwestowanej w walutę i związanego z nią ryzyka rynkowego.
———

F

Fill Price

Oznacza realizację zamówienia wraz z ceną, za jaką zostało zrealizowane.

Fill or Kill
Jeśli inwestor ustalił cenę dla transakcji Forex, może zdecydować się na realizację zlecenia (fill) lub jego anulację (kill). Oznacza to, że jeśli zamówienie nie zostanie zrealizowane po dokładnie określonej z góry cenie, zostanie anulowane.
———

G

Głębia rynku

Elektroniczna lista aktywnych zleceń kupna i sprzedaży złożonych dla waluty, obejmująca szeroki zakres cen.

———

H

Hedge

Metoda handlu stosowana w celu ochrony inwestora poprzez zmniejszenie ryzyka związanego z niestabilnymi rynkami. Hedging wymaga od handlowca dokonania dwóch niezależnych inwestycji, działających w celu wzajemnego zrównoważenia. Ma to na celu zminimalizowanie strat wywołanych przez wahania cen.

———

I

Interwencja

Interwencja odnosi się do działań podejmowanych przez narodowy bank centralny jako środka wpływającego na wartość jego waluty. Zwykle oznacza to bezpośrednie wejście na rynek, co może w rezultacie zwiększyć poziom kontroli państwa nad kursem wymiany walut.

———

J

———

K

Kontrakty Futures

Kontrakty walutowe futures to kontrakty określające cenę, za którą waluta może zostać sprzedana lub kupiona we wcześniej ustalonym terminie w przyszłości. Kontrakty futures są często stosowanym narzędziem hedgingowym wśród traderów.

Kurs spot
Kurs spot określa kurs wymiany, po którym można kupić lub sprzedać walutę.
Kurs zamknięcia
Czasami określany jako cena zamknięcia. Przedstawia ostateczną wartość, po jakiej waluta jest handlowana w dowolnym przedziale czasowym lub formacji świecowej.
Kurs wymiany walut
Określa to, na czym zbudowany jest rynek Forex. Kurs wymiany jest ceną, po jakiej jedna waluta może być wymieniona na inną.
———

L

Lot
Lot to ujednolicona ilość waluty, którą chcesz handlować, przy czym jeden lot to 100 000 jednostek danej waluty.
———

M

Margin
„Margin” odnosi się do kwoty salda konta wymaganej do utrzymania otwartej pozycji.
Margin Call
Jest to alert, który informuje, że musisz dokonać dodatkowego depozytu w celu zwiększenia depozytu zabezpieczającego (margin), aby pozostałe pozycje były aktywne.
Micro Lot
Mikro lot odnosi się do 1000 jednostek waluty bazowej w parze walutowej.
———

N

———

O

One Cancels the Other (OCO)
Składa się z dwóch zleceń z limitem, z których wykonanie jednego powoduje automatyczne anulowanie drugiego.
Over-the-Counter
Jest to rzadko słyszany termin w erze handlu online na rynku Forex. Handel pozagiełdowy (over-the-counter) to tradycyjny sposób obsługi transakcji Forex. Polega na realizacji zamówienia przez telefon lub urządzenie elektroniczne i właśnie dlatego nie jest już powszechnie spotykany.
Opór

Poziom cen, którego waluta na ten moment nie jest w stanie przekroczyć. W takich przypadkach waluta będzie konsekwentnie uderzać w sufit cenowy tylko po to, aby rozpocząć spadek, gdy nie jest w stanie tego sufitu przekroczyć.

———

P

Para walutowa
Istota rynku Forex, czyli para walutowa, to przedmiot transakcji w ramach każdej transakcji Forex. Pary walutowe przybierają różne formy, przy czym większość par jest oznaczonych jako „główne”, „drugoplanowe” lub „egzotyczne”. Przykładowo GBP/USD kwalifikuje się jako główna para walutowa.
Płynny kurs waluty
Sformułowanie używane do opisania dowolnego kursu wymiany, który obecnie nie jest ustalony. Płynny kurs wymiany ma tendencję do wahań w zależności od podaży i popytu (wraz z innymi czynnikami) danej waluty w stosunku do innych walut.
Płynność
Kwota (lub ilość) ustawionej waluty aktualnie dostępnej do aktywnego handlu.
Pip
Pip, czyli „percentage in point”, reprezentuje najmniejszą możliwą zmianę ceny, jaka może wystąpić w ramach kursu wymiany. Pip to 1/10 punktu. Przykładowo – różnica między 1,12345 a 1,12340 wynosi 5 pipsów.
P&L
Standardowy skrót od angielskiego sformułowania „profit and loss”, czyli zyski i straty.
Pozycja długa
W przeciwieństwie do pozycji krótkiej, każdy inwestor, który zajmuje pozycję długą, kupuje walutę bazową w celu osiągnięcia zysku na wzroście ceny rynkowej.
Pozycja otwarta
Proste sformułowanie opisujące pozycję, którą przedsiębiorca zajmuje w kwestii pary walutowej, z zastrzeżeniem wszelkich zysków i strat, jakie może ona osiągnąć.
Pozycja nocna

Określenie to opisuje moment, w którym handlowiec decyduje się na pozostawienie pozycji otwartej przez noc i przetrzymanie jej do następnego dnia handlowego.

Pozycja krótka
W przeciwieństwie do pozycji długiej pozycja krótka obejmuje zajmowanie pozycji, która korzysta ze spadku ceny rynkowej waluty. Kiedy waluta bazowa w parze zostanie ostatecznie sprzedana, zakłada się, że pozycja jest krótka.
Pozycja zamknięta
Zamykanie pozycji oznacza finalizowanie transakcji, a w rezultacie ponosząc wszelkie związane z nią straty lub zyski.
Poślizg cenowy
„Poślizg cenowy” to termin używany do opisania sytuacji, kiedy handlowiec wykonuje transakcję po wyższej cenie niż początkowo oczekiwano. Zwykle dzieje się tak w czasach dużej zmienności, kiedy inwestorzy korzystają ze zleceń stop-loss i zleceń rynkowych.
Punkt

Podstawowa jednostka miary różnic cenowych. 1 punkt = 10 pipsów. Na przykład różnica między 1,12345 a 1,12355 to 1 punkt.

———

Q

———

R

Rachunek demo
Czasami nazywany „kontem demo”, „kontem fikcyjnym” lub „kontem treningowym”. Rachunek demo to konto do handlu Forex, które wykorzystuje wirtualne środki. Pozwala to każdemu inwestorowi na eksplorację rynku, dokonywanie transakcji w środowisku, które nie wymaga wykorzystywania żadnego prawdziwego kapitału.
Rally
„Rally” odnosi się do wzrostu ceny waluty po okresie krótko- lub długoterminowego spadku.
Realizacja zysku
Zamknięcie pozycji Forex jako sposób na zebranie związanego z nią zysku.
Robot Forex
Chociaż nie jest to „robot” sam w sobie, robot Forex odnosi się do oprogramowania, które ma działać jako przewodnik. Jest zautomatyzowany i powinien pomóc określić, kiedy należy kupić lub sprzedać parę walutową.
Rynek niedźwiedzia
W przeciwieństwie do rynku byka, pojęcie „rynek niedźwiedzia” jest używane do opisania ceny aktywów, waluty lub papieru wartościowego, które są w spadku. „Rynek niedźwiedzia” można również skrócić do określenia „bessa”, podczas gdy termin „niedźwiedzi” jest również używany do opisania stanu rynku Forex, gdy jest w okresie spadkowym.
Rynek byka
W przeciwieństwie do rynku niedźwiedzia, pojęcie „rynek byka” jest używane do opisania ceny aktywów, waluty lub papieru wartościowego, które rosną. „Rynek byka” można również skrócić do określenia „hossa”, podczas gdy termin „byczy” jest również używany do opisania stanu rynku Forex, gdy jest w okresie wzrostu.
———

S

Scalping
Godna uwagi strategia handlowa, która opiera się na założeniu, że jeśli otworzysz i zamkniesz transakcję – kupując i sprzedając walutę – w krótkim czasie, masz większe szanse na osiągnięcie zysku niż w przypadku dużych ruchów cen. To, co zwykle reprezentuje scalping na rynku Forex, to podejście „mało, ale często”.
Spekulant
Każdy, kto jest sklasyfikowany jako spekulant, jest skłonny podejmować duże ryzyko podczas handlu. Istnieje nadzieja, że dzięki przyjęciu rosnącego poziomu ryzyka ostateczny zwrot zysku będzie wysoki.
Spike
Słowo używane do opisania gwałtownego ruchu w dół lub w górę ceny waluty, który ma miejsce w krótkim czasie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że skok może opisywać tylko trend wzrostowy, w świecie Forex używa się go również do opisywania trendu spadkowego.
Spread
Spread oznacza różnicę między ceną ask (ask price) i ceną bid (bid price) dowolnej pary walutowej. W większości przypadków ta liczba reprezentuje koszty usług maklerskich i zastępuje opłaty transakcyjne, przy czym zwykle są one przedstawiane w pipsach. Należy zauważyć, że spread może przybierać jedną z trzech form poprzez stały spread, stały spread z rozszerzeniem oraz zmienny spread.
Stawka rollover
Naliczenie stawki rollover oznacza odsetki, które handlowiec musi zapłacić (lub zarobić), gdy utrzymuje otwartą pozycję przez noc. Biorąc pod uwagę, że takie pozycje trwają z dnia na dzień, termin „rollover” (przetrzymanie) jest słusznie używany.
System sygnałowy Forex
Prawdopodobnie najczęściej reklamowana usługa Forex, czyli system sygnałowy, działa poprzez wysyłanie sygnałów Forex do subskrybentów związanych z bieżącą aktywnością rynku. Sygnał (który może być wydany na wiele sposobów) może uruchomić transakcję automatycznie lub ręcznie. System sygnałów może Cię np. powiadomić o tym, że jest to odpowiedni czas na zakup lub sprzedaż określonej waluty.
———

T

Twarda waluta
W przeciwieństwie do miękkiej waluty, twarda waluta to taka, która jest często najbardziej odporna w czasach niestabilności politycznej i gospodarczej, a zatem jest ogólnie uważana za niezawodną. Funt brytyjski (GBP), dolar amerykański (USD) i euro (EUR) to dobrze znane twarde waluty.
———

U

———

V

———

W

Waluta bazowa

W parze walutowej pierwsza wymieniona waluta jest znana jako „waluta bazowa”. W przypadku pary GBP/USD, GBP funkcjonuje jako waluta bazowa.

Waluta kwotowana
W każdej parze walutowej druga wymieniona waluta będzie zawsze określana jako „waluta kwotowana”. Na przykład w parze USD/GBP walutą kwotowaną jest GBP.
Waluta miękka
W przeciwieństwie do waluty twardej waluta miękka to taka, która często jest najmocniej uderzana przez wydarzenia gospodarcze i polityczne, a zatem jest ogólnie uważana za niestabilną. Na przykład zarówno dolar Zimbabwe (ZWD), jak i won północnokoreański (KPW) są zwykle określane jako „waluta miękka”.
Wykres dzienny
Wykres przedstawiający ruchy określonej waluty, które miały miejsce w ciągu jednego dnia handlowego.
Wykres Forex
Podobnie jak wykres dzienny, wykres Forex jest wykresem cyfrowym, który podkreśla punkty i ruchy cenowe związane z parą walutową. Wykresy Forex można zwykle rozszerzyć w taki sposób, aby obejmowały dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata.
———

X

———

Y

———

Z

Zlecenie buy limit

Zlecenie buy limit polega na ustawieniu transakcji przy określonej cenie lub niższej, gdzie słowo „limit" odnosi się do progu cenowego.

Zlecenie z limitem
Oznacza polecenie zamknięcia lub otwarcia transakcji po przyszłej cenie. Na przykład, jeśli kurs EUR/USD jest obecnie notowany po kursie 1,07503/1,07523, to powiązane zlecenie z limitem zakupu EUR po cenie niższej niż aktualna wartość rynkowa spowoduje, że zakup waluty nastąpi po cenie 1,07522 lub niższej.
Zlecenie rynkowe
Dla tych, którzy chcą dokonywać natychmiastowych transakcji, wymagane jest zlecenie rynkowe (market order), ponieważ jest to zlecenie natychmiastowej realizacji transakcji (jeśli to możliwe) po najlepszej dostępnej cenie.
Zarządzanie ryzykiem
Biorąc pod uwagę często burzliwą naturę rynku Forex, handlowcy muszą traktować zarządzanie ryzykiem jako sposób na ochronę kapitału. Praktyki zarządzania ryzykiem zazwyczaj przyjmują formę powiązanych strategii i narzędzi, które działają w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka finansowego.
Zlecenie stop-loss
Zlecenie rynkowe kupna lub sprzedaży waluty, gdy osiągnie określoną cenę. Zlecenie stop-loss jest zazwyczaj składane w celu kontrolowania strat występujących (lub mających nastąpić) w ustalonej pozycji.
Zlecenie take-profit
Mikrolot odnosi się do 1000 jednostek waluty bazowej w parze walutowej.
Zmienność
Odnosi się do stopnia niestabilności (i powiązanych wahań cen) papieru wartościowego, pary walutowej lub określonej waluty. Może być również używany jako termin opisujący stan rynku Forex jako całości.
Zysk
„Zysk” to słowo, które odnosi się do zwrotu z każdej dokonanej inwestycji na rynku Forex, przy czym wartości te są zwykle przedstawiane jako wartość procentowa na platformie transakcyjnej.
———
A
Arbitrage

The act of taking advantage of countervailing prices within different markets through the sale or purchase of a currency. Thus, simultaneously taking an equal and opposite position in a related market to profit from small price differentials.

Ask

“Ask” (or “ask price”) is a term used to describe the price at which a trader accepts to buy a particular currency.

Asset

“Asset” refers to an item or resource of value, such as a currency or currency pair.

B
Base Currency

Within a currency pair, the first currency listed is known as the “base currency”. For example, when it comes to the GBP/USD pairing, the GBP functions as the base currency.

Bear Market

The opposite of a bull market, the term “bear market” is used to describe the price of an asset, currency, or security that is in decline. “Bear market” can also be shortened to simply “bear”, while the term “bearish” is also used to describe the state of the forex market when it’s in decline. 

Bull Market 

The opposite of a bear market, this term describes when the price of an asset, currency, or security is rising. Much like the term “bear market”, “bull market” is also often shortened, so you can expect to hear the terms “bull” and “bullish” used regularly.

Bid 

“Bid” (or “bid price”) is the term used to describe the price at which a trader is willing to sell a particular currency. 

Buy Limit Order

A buy limit order is an order to push through a transaction at a specified price or lower, with the term “limit” referring to the price threshold.

C
Carry Trade

Relates to when an investor borrows at a lower-than-average interest rate in order to buy assets that can potentially produce higher interest rates.

Closed Position

Closing a position means bringing a transaction to an end, incurring any related profits or losses as a result.

Closing Market Rate

Sometimes listed as the closing price, it represents the final value that a currency is traded at during any specific time frame, day, or candle.

Currency Appreciation

When a currency’s value rises against another, it will commonly be addressed as “currency appreciation”.

Currency Futures

Currency futures are contracts that state the price that a currency can be sold or bought for at a predetermined future date. Future contracts are a widely-used hedging tool amongst traders.

Currency Pair

The nucleus of the forex market, a currency pair is what’s being traded within any forex transaction. Currency pairs take on various forms, with most pairs labelled “major”, “minor”, or “exotic”. For example, GBP/USD qualifies as a major currency pair.

D
Daily Chart

A graph that breaks down the movements of a particular currency that have occurred within a single trading day.

Day Trade

A forex trade that is opened and closed on the same day.

Demo Account

Sometimes called a “demo account”, “dummy account”, “virtual currency account”, or “practice account”, a demo account is a forex trading account that makes use of virtual funds. This allows any trader to explore the market, making trades in an environment that doesn’t involve the use of any real capital.

Depth of Market

The volume of active buying and selling orders placed for a currency, covering a wide degree of prices.

Drawdown

When the price of a currency dips, the difference between the peak and the new low is labelled the “drawdown”.

E
ECN Broker

Representing a distinct type of broker. An ECN Broker makes use of Electronic Communications Networks (ECNs) to provide clients with access to liquidity providers.

Exchange Rate

Representing what the forex market is built upon, the exchange rate is the cost at which one currency can be traded for another.

Execution

This term refers to when a trade is put in motion and subsequently completed.

Exposure

“Exposure” is a term that is used to address the amount invested in a currency and its associated market risks.

F
Fill Price

Addresses the completion of an order, along with the price that it has been completed at.

Fill or Kill

If an investor has a set price in mind for a forex transaction, he or she can choose to implement a fill or kill order. What this means is that if the order isn’t fulfilled at the exact predetermined price, it is terminated.

Floating Exchange Rate

A term used to describe any exchange rate that is currently not fixed. A floating exchange rate tends to fluctuate dependent on the supply and demand (along with other factors) of a particular currency relative to other currencies.

Forex Chart

Similar to a daily chart, a forex chart is a digital chart that highlights points and price movements related to a currency pair. Forex charts can usually be extended to cover days, weeks, months, and even years.

Forex Scalping

A notable trading strategy that is based upon the idea that if you open and close a trade—buying and selling a currency—within a short space of time, you are likelier to earn profit than you would through large price movements. What forex scalping tends to represent is the “little and often” approach when it comes to forex trading.

Forex Signal System

Arguably the most commonly advertised forex service, a forex signal system works by issuing forex signals to subscribers related to current market activity. This signal (which can be issued through a number of means) can trigger a trade either automatically or manually. For example, a forex signal system may alert you that it’s a suitable time to either buy or sell a particular currency.

Forex Spot Rate

The forex spot rate determines the exchange rate that a currency can be purchased or sold at.

Forex Trading Robot

While not strictly a “robot” per se, a forex trading robot does refer to a piece of software that is designed to operate as a guide. It’s automated and should help determine when you should either buy or sell a currency pair.

Fundamental Analysis

The act of determining the impact that key political and economic events (unemployment rates, interest rate announcements, and so forth) have on the forex market. Traders conduct such analysis as a means to predict the future direction of the market with regard to their portfolios.

G
 
H
Hard Currency

Opposite of a soft currency, a hard currency is one that is often most resilient in times of political and economic instability and thus is generally considered to be dependable. For example, the Great Britain Pound (GBP), US Dollar (USD), and Euro (EUR) are well-known hard currencies.

Hedge

A method of trading that is used to protect an investor by reducing the risk that is associated with volatile markets. Hedging requires the trader to make two independent investments that work to balance each other out. This works to minimise the loss that could be incurred by price fluctuations.

I
Intervention

Intervention relates to actions committed by a nation’s central bank as a means to affect the value of its currency. This usually constitutes a direct entering of the market, which can then increase the level of control that nation has over the currency exchange rate.

J
 
K
 
L
Leverage

Leverage is a service offered by forex brokers that allows a trader to maximise his or her buying power. It gives the trader the ability to deposit a small amount of capital yet still trade currency in large volumes. Leverage is expressed by a ratio; for example, leverage of 1:100 increases a trader’s purchasing power by 100 times.

Limit Order

Representing an instruction to either close or open a transaction at a future price. For example, if EUR/USD is currently listed at 1.07503/1.07523, then a related limit order to buy EUR at a lower-than-current market value price would see the currency purchase occur at 1.07522 or below.

Liquidity

The amount (or volume) of a set currency currently available for active trading.

Long Position

Opposite of a short position, any investor who takes a long position buys a base currency with a view to profiting on a market price increase.

Lot

A lot is a standardised quantity of the currency you are choosing to trade with, with one lot equalling 100,000 units of a particular currency.

M
Margin

“Margin” refers to the amount of account balance required in order to maintain an open position.

Margin Call

This is an alert that notifies you that you need to make an additional deposit in order to increase your margin to keep remaining positions active.

Market Order

For those who want to trade instantaneously, a market order is what’s required, as it is an order for a trade to be executed immediately (if possible) at the best price available.

Micro Lot

Micro lot refers to 1,000 units of the base currency within a pair.

N
 
O
One Cancels the Other (OCO)

Made up of two limit orders, where the execution of one automatically triggers the cancellation of the other.

Open Position

A simple term to describe the position that a trader takes on a currency pair, subject to any profits and losses that it may accrue.

Over-the-Counter

A seldom-heard term in the era of online forex trading; an over-the-counter trade is a traditional way of handling a forex transaction. It involves pushing through an order via a telephone or electronic device and thus is no longer commonly seen.

Overnight Position

When a trader decides to keep a position open overnight and carry it over into the next trading day.

P
Pip

Standing for “percentage in point”, it represents the smallest possible price change that can occur within an exchange rate. Pip is 1/10th of a Point. For example, the difference between 1.12345 and 1.12340 is 5 pips.

Point 

The basic unit of measurement of price differences. 1 Point = 10 Pips. For example, the difference between 1.12345 and 1.12355 is 1 Point. 

Profit-Taking

Closing a forex position as a means to collect the related profit.

P&L

A standard abbreviation for “profit and loss”.

Q
Quote Currency

Within any currency pair, the second currency listed will always be referred to as the “quote currency”. For example, in the USD/GBP pairing, the GBP is the quote currency.

R
Rally

“Rally” references a currency’s recovery in price after a period of either short-term or long-term decline.

Resistance

The price level that a currency finds difficult to go beyond. In such instances, a currency will consistently knock on a price ceiling, only to see a decline begin when it isn’t able to break above it.

Risk Management

Considering the oftentimes-tumultuous nature of the forex market, traders must adopt risk management as a means to protect capital. Risk management practices usually take on the form of related strategies and tools that work to limit the financial risk as much as possible.

Rollover Rate

Incurring a rollover rate means the interest that a trader must pay (or earn) when he or she holds an open position overnight. Considering that such positions continue from one day to the next, the term “rollover” is fittingly used.

S
Short Position

Opposite of a long position, this involves taking a position that benefits from a currency’s decline in market price. When the base currency within the pair is eventually sold, then the position is assumed to be short.

Slippage

“Slippage” is a term used to describe when a trader executes a trade that goes through at a higher price than initially expected. This tends to occur during times of high volatility, when investors make use of stop-loss orders and market orders.

Soft Currency

Opposite of a hard currency, a soft currency is one that is often hit hardest by economic and political events and thus is generally considered to be unstable. For example, both the Zimbabwean Dollar (ZWD) and North Korean Won (KPW) are routinely labelled “soft currencies”.

Speculator

Representing a specific type of trader, anyone who is classified as a speculator is willing to take big risks while trading. The hope is that by embracing increasing levels of risk, the eventual profit return will be high.

Spike

Used to describe a sharp downward or upward movement in currency price that occurs during a short space of time. Contrary to popular belief that a spike can only describe an upward trend, in the world of forex, it has also been used to describe a downward trend.

Spread

The spread represents the difference between the ask and bid price of any currency pair. In most instances, this figure represents brokerage service costs and replaces transactions fees, with it usually presented in pips. It should be noted the spread could take on one of three forms through a fixed spread, a fixed spread with an extension, and a variable spread.

Stop-Loss Order

A market order to either buy or sell a currency when it hits a certain price. Generally speaking, a stop-loss order is placed in order to control losses occurring (or due to occur) in a set position.

T
Take-Profit Order (T/P)

A market order that stipulates that a position is to be closed once it hits a predetermined price or price range, thus taking all generated profit.

Technical Analysis

Investors use technical analysis as a means to forecast future price changes within the forex market. How this is conducted is by sifting through current and prior market data via trading indicators, charts, and other related tools.

U
 
V
Volatility

This addresses the degree of uncertainty (and related price fluctuations) of a security, currency pair, or specific currency. It can also be used as a term to describe the state of the forex market as a whole.

W
 
X
 
Y
Yield

“Yield” is a term that refers to the return on any forex investment made, with such usually displayed as a percentage figure within a trading platform.

Z